Ebelik Bölümü

 • Ebelik Bölümü
 • Yüksek Lisans

AMAÇLAR: Ebelik alanındaki bilgilerini uzmanlık alanında beceriye dönüştürebilen, kapsamlı, çağdaş bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip, uluslararası mesleki etik değerlere bağlı, bilim uzmanı kimliğini taşıyabilecek ebeler yetiştirmektir.

HEDEFLER:

 1. Bilimsel anlayış kazanmış ve Ebelik alanındaki bilgilerini uzmanlık alanında beceriye dönüştürebilen, kapsamlı ve çağdaş bilgi ve beceri donanımına, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip,
 2. Ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, sağlığı koruma, geliştirme ve sağlık sorunlarının çözümüne yönelik toplum destekli, multidisipliner yaklaşımlı yöntemleri Ebelik alanında kullanabilen,
 3. Ebeliğin kavram, ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve ebelik esasları öğretimine aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini hemşirelik alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir

Mezunlarımız;

1.Bağımsız olarak araştırma planlayıp uygulayabilir, elde ettiği sonuçları değerlendirebilir ve insanlığın yararına sunabilir.

2.Ebelikle ilgili yönetim-idari görevlerinde çalışabilir.

3.Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun ebelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili gereksinimlerini belirleyebilir,

4.Ebelik tanılama süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde ebelik bakımını planlayabilir,

5.Ebelik bakımını uygulayabilir, denetleyebilir, değerlendirebilir,

6.Hasta ve sağlıklı bireyin sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleyebilir,

7.Belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlayabilir,

8.Planlanan eğitimi uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir,

9.Acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulayabilir,

10. Aile hekimliği uygulamasında yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri yapabilir.

 

KAZANILACAK DERECE: Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ebelik alanında yüksek lisans diploması verilir.

KABUL KOŞULLARI: Bu programa kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) Sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için ayrıntılı bilgiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ: Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenim görebilirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI: Yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet ders, diğer öğrenim etkinlikleri, tez önerisi, tez çalışması, seminer ve uzmanlık alan dersinden oluşur. Uzmanlık alan dersleri, seminer ve tez çalışması yeterli/yetersiz olarak değerlendirilir. Ebelik Bölümü öğrencilerinin yüksek lisans programından mezun olabilmeleri için 120 AKTS kredisini tamamlayarak 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Ebelik lisans programı dışında yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için en az 20 doğumu kendisinin yapması koşulu bulunmaktadır.

TARİHÇE:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Ebelik Anabilim Dalı yüksek lisans programı uygulanmaktadır. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 07.11.2014 tarihli ve 75850160-104.01.04.01-65471 sayılı  yazısında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Ebelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı açılmasına karar verilmiştir. Anabilim dalı başkanı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür ALPARSLAN’ dır. 3 Doçent, 5 Dr. Öğr. Üyesi ile lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. Toplamda aktif kayıtlı 33 öğrenci ile bölüm eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir.

MEZUN İSTİHDAM OLANAKLARI: Bölümümüzden mezun olan ebeler; tüm kamu ve özel sağlık kurumlarının ilgili bölümlerinde uzman ebe olarak, ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak görev yapabilir.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar.

PROGRAM PROFİLİ: Bölümde 4 derslik, 1 Ana Çocuk Sağlığı Laboratuvarı ve 1 Doğum Laboratuvarı bulunmaktadır. Uygulamalı dersler dersin içeriğine ve gereklerine göre değişmekte olup, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda yürütülmektedir. Meslek derslerinin uygulamaları dersin sorumlu öğretim elemanının danışmanlığında sürdürülmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı, Taşlıçiftlik Kampüsü, 60250 TOKAT, Telefon: 0356. 252 1715

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Özgür ALPARSLAN, Tel.: 0356. 252 1715 (3258)

Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt YILAR ERKEK, Tel.: 0356. 252 1715

ÖĞRENME ÇIKTILARI:

 1. Ebeliğin tarihi gelişimi ve mevcut durumunu, ebeliğe ilişkin temel kavramları, ebenin görev, yetki ve sorumluluklarını ebelik felsefesi doğrultusunda tanımlayabilme
 2. Ebelik bakım ve uygulamalarına temel oluşturacak bilgilere sahip olabilme
 3. Doğum, kadın sağlığı, aile planlaması, yenidoğan, halk sağlığı, sosyal bilimler ve etik bilgilerine sahip olabilme
 4. Ebelik bakım ve uygulamaları temelinde temel tıp bilimleri bilgilerine sahip olabilme
 5. Ebelik alanında araştırmalar yaparak kanıta dayalı ebelik uygulamalarını geliştirme ve sonuçlarını ebelik uygulamalarında kullanabilme
 6. Ulusal ve uluslar arası düzeyde mesleki kuruluşların faaliyetlerini takip edebilme, ulusal ve uluslar arası düzeyde mesleki örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapabilme
 7. Mesleki sorunlarla ilgili eylem planı yapabilme
 8. Ebelik alanında kanıt oluşturacak nitelikte bilimsel çalışmalar yapabilme
 9. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model, topluma örnek olabilme
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.