Ebelik Bölümü

  • Ebelik Bölümü
  • Doktora

TOGÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ebelik Anabilim Dalı Hakkında Genel Bilgiler

Ebelik Doktora Programı

Genel Bilgiler

Ebelik Anabilim Dalı bünyesinde yer alan lisansüstü programımızın amacı;

  • Evrensel değerler ile ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda ebelik hizmetlerini etkin-verimli biçimde sunacak entelektüel ve liderlik becerileri ile donanmış, kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanan, bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda sorgulayıcı ve araştırıcı nitelikleri taşıyan alanlarında yetkin ebeler yetiştirmektir.
  • Ayrıca Ebelik disiplinin sorunlarına çözüm üretebilecek ve uygulama alanını güçlendiren projeler üretecek yeterlilikte ebe üyeler yetiştirmektir.

Bugün dünyada anne-çocuk sağlığı, kadın sağlığı ve toplum sağlığı alanında karmaşık ve yüksek sorumlulukları olan ve bilimsel bir alan olarak kabul edilen ebeliğin, kendine özgü bilimsel tabanını güçlendirmesi ve sağlıkla ilgili diğer disiplinlerle eşit düzeyde işlev görebilmesi, bu alanda bilgi ve çözüm üretebilecek üyelerin yetiştirilmesi ile mümkündür. Bu ise doktora programları ile sağlanabilir. Ebelik doktora programı ebeliğin gelişmesi ve sağlık alanına güçlü bir katkı sağlayabilmesi için temeldir. Ulusal ve uluslararası alanlarda kadın ve yenidoğanın sağlık bakımı gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik yenilikler geliştiren, tanınan ve tercih edilen bir program olmak önemli hedefimizdir.

Geleceğin ebelerinin doktora programı ile ebelik ve diğer bilimlerin ışığında yetişerek ve gelişerek kurumları ile ülkelerine yararlı olmaları beklenmektedir. Ülkemizde yükseköğretimde genç bir geçmişe sahip olan “Ebelik” için doktora eğitiminin önemi giderek artmıştır. Sınırlı sayıda doktora programları olması nedeni ile bölgesel gereksinimleri karşılayabilecek olan doktora programımız önemli bir değerdir. Ayrıca mesleki bilgi, beceri, değerlerini kullanarak kadın ve yeni doğanın sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sorunlarının çözümlenmesini bütüncül bir yaklaşımla sağlayan, güncel teknoloji ile araştırma ve eğitim hizmetlerini dünya insanlarına sunan, ebelik mesleğinin güçlenmesine katkı sağlayan ebelerin yetişmesi diğer önceliklerimizdendir.

Ebelik Anabilim Dalı’nda doktora programımız Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu 24.06.2020 de inceleyerek Yüksek Öğretim Genel Kurul kararı ile açılmış ve 2020-21 Eğitim Öğretim Güz Döneminde öğretime başlamıştır. Fakültemiz Ebelik Bölümünde; halen 1 profesör doktor, 4 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalı’nda ise kadrolu 1 profesör doktor, 4 Dr. Öğr. Üyesi ve ayrıca diğer farklı bilim dallarından 1 Profesör, 3 Doç.Dr., 1 Dr. Öğr. Üyesi doktora programına destek vermektedir.

Tokat ve çevre illerdeki gerekse Türkiye’nin diğer bölgelerindeki illerde yaşayıp bu alanda doktora programının sınırlı olması nedeniyle bu imkanı bulamamış, Ebelikte doktora yaparak bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmayı düşünen ebeler bizi tercih edebilirler.

Doktora Programını Amacı:

Ebelik Anabilim Dalı bünyesinde yer alan lisansüstü programımızın amacı;

  • Evrensel değerler ile ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda ebelik hizmetlerini etkin-verimli biçimde sunacak entelektüel ve liderlik becerileri ile donanmış, kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanan, bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda sorgulayıcı ve araştırıcı nitelikleri taşıyan alanlarında yetkin ebeler yetiştirmektir.
  • Ayrıca Ebelik disiplinin sorunlarına çözüm üretebilecek ve uygulama alanını güçlendiren projeler üretecek yeterlilikte ebe üyeler yetiştirmektir.
  • Bilgilerini yeni yetişen ebelere aktarma becerisine sahip ve etik değerler ile hareket eden ebeler yetiştirmeyi amaçlar.

Programın Yeterlilik Düzeyi

Ebelik Doktora Programı; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ne (TYYÇ) göre Sağlık Temel Alanı’nda yer almakta olup öğrenim seviyesi 8. düzeydir. Ayrıca, ‘Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi’ne göre (QF-EHEA) 3. grup ve ‘Yaşam Boyu Öğrenim için Avrupa Yeterlikler Çerçevesi’ne  (EQF-LLL) göre 8. düzeydir.

Programın Eğitim Türü

Tam zamanlı

Programın Öğrenim Dili

Türkçe

Kazanılan Derece

Bu programdan “Bilim Doktoru” (Doctor of Philosophy in Midvifery) ünvanı ile mezun olunmaktadır.

Programın Öğrenim Süresi ve Süreçleri

Programa Başvuru, Kayıtlar ve Yatay Geçişle Öğrenci Kabulü

Ebelik Doktora Programına; Ebelik Anabilim Dalı Doktora programına başvurmak isteyen adayların Ebelik Lisans mezunu olup, Sağlık Bilimleri veya Lisansüstü Eğitim Enstitülerinde Ebelik, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Yüksek lisans programlarında eğitimini tamamlamış olması gerekir.

Ebelik lisans eğitimi sırasında; Avrupa Birliğine uyum kapsamında oluşturularak geliştirilen ebelik lisans müfredatı gereğince öğrencinin mezuniyet öncesinde tamamlaması gereken kriterleri (Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik, 02-02-2008)  tamamlamış olması gerekmektedir. Önerilen Programa kabul koşulları için Tokat  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gerekçeleri göz önünde bulundurulacaktır. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmektedir.

Mezunlar İçin İş ve Akademik Kariyer İmkânları

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Bilim Doktor (Phd.) unvanı kazanır. Özel sektörde ve devlet kadrolarında, Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde  veya Devlet/Vakıf Üniversitelerinde öğretim elemanı olarak istihdam edilirler ve akademik kadrolarında yer alabilirler. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli bilimsel araştırma kurum ve kuruluşlarında iş imkânları bulabilirler. 

Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Mezunlarımız;

1.Bağımsız olarak araştırma planlayıp uygulayabilir, elde ettiği sonuçları değerlendirebilir ve insanlığın yararına sunabilir.

2.Ebelikle ilgili yönetim-idari görevlerinde çalışabilir.

3.Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun ebelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili gereksinimlerini belirleyebilir,

4.Ebelik tanılama süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde ebelik bakımını planlayabilir,

5.Ebelik bakımını uygulayabilir, denetleyebilir, değerlendirebilir,

6.Hasta ve sağlıklı bireyin sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleyebilir,

7.Belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlayabilir,

8.Planlanan eğitimi uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir,

9.Acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulayabilir,

10. Aile hekimliği uygulamasında yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri yapabilir.

 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.