Ebelik Bölümü

 • Ebelik Bölümü
 • Tanıtım

EBELİK BÖLÜMÜ


Genel Bilgiler


2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı resmi gazetede yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Tokat Sağlık Yüksekokulu 1997-1998 eğitim-öğretim yılında fiilen faaliyete geçmiştir. Okulumuz 8 Nisan 2016 tarihinde Tokat Sağlık Yüksekokulu 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılarak “Sağlık Bilimleri Fakültesi' ne dönüşmüştür.

TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 4 yıllık (8 yarıyıl) lisans programıdır. Ebelik Bölümünde Avrupa’da mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması ve serbest dolaşımın sağlanması konusunda Tıp, Veteriner Hekimliği, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Ebelik ve Mimarlık olmak üzere yedi mesleğe ait asgari eğitim koşullarının belirlenmesine yönelik yönetmelik ve EUÇEP kapsamında ebelik lisans programı çerçevesinde düzenlenmiş teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.


Eğitim sürecinde çevreyi ve toplumu tanımaya, yeni teknolojileri kullanabilmeye yönelik dersler, insanın yapısı, anatomisi ve fizyolojisini kapsayan temel tıp dersleri verilmektedir. Programda profesyonelliğe yönelik meslek derslerinin yanı sıra bilimsel araştırma yapma ve anlayabilme yeterliliği için dersler verilmektedir.

 

 Ebelik Bölümü mezunlarına “Ebelik Lisans” diploması verilmektedir. Mezunlarımız Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunca 2547 Sayılı Kanun gereğince “Ebe” unvanını kullanmaktadır. Bölümümüz de 2014 yılından itibaren Ebelikte Yüksek Lisans programına 2020 güz döneminden itibaren Ebelik Doktora programına başlamıştır. Halen  Profesör. Dr. Özgür ALPARSLAN’ın Bölüm Başkanlığında bölümde, 1 profesör, 1 doçent, 8 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Programını Amacı:

Bu programın amacı;

 • Ebelik bilgi ve becerilerini profesyonellik içerisinde liderlik özellikleriyle artırabilen,
 • Hizmet verdiği kadınlara-topluma bütüncül olarak yaklaşabilen;
 • Ebeliğin kavram kuram, yöntem ve ilkelerini benimseyerek, gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne, yenidoğan, aile ve toplum sağlığını koruyan, yükselten ve geliştiren ebelik hizmetlerini planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen;
 • Yine bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda aile planlaması hizmetlerini yürütebilen; multidisipliner sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen;
 • Ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilen; tüm bunları yerine getirirken ulusal ve uluslararası mesleki etik ilkeleri göz önünde bulunduran profesyonel ebeler yetiştirmektir.

Programın Eğitim Türü

Tam zamanlı

Programın Öğrenim Dili

Türkçe       

Programa Başvuru, Kayıtlar ve Yatay Geçişle Öğrenci Kabulü

Ebelik Lisans Programına Yüksek Öğretim Kurumunun açmış olduğu ulusal sınav ile sayısal başarıyı sağlayanlar yerleştirilmektedir.

Ebelik lisans eğitimi sırasında; Avrupa Birliğine uyum kapsamında oluşturularak geliştirilen ebelik lisans müfredatı gereğince öğrencinin mezuniyet öncesinde tamamlaması gereken kriterleri (Resmî Gazete Tarihi: 02.02.2008 Resmî Gazete Sayısı: 26775; Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine  Dair Yönetmelik)  tamamlamış olması gerekmektedir. Önerilen Programa kabul koşulları için Tokat  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gerekçeleri göz önünde bulundurulur.

Önceki Programın Tanınması

Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Programın Hedefi

Ebelik eğitimi sırasında ebelik öğrencilerinin;

 

 1. Gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın ve ailesine bütüncül bakım verebilmesi,
 2. Anne sağlığının önemini kavrayabilmesi,
 3. Anne karnından itibaren anne ve yenidoğanın fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığını koruyabilen, sürdürebilen ve geliştirebilen,
 4. Annelerin ve ailelerinin kendi sağlık hizmetleri için sorumluluk alması için cesaretlendirebilen ve sağlayabilen,
 5. Ebelikteki temel kavram, kuram, ilke ve yöntemleri benimseyen,
 6. Öğrendikleri sağlık uygulamalarını öncelikle kendi yaşamlarında davranışa dönüştürebilen,
 7. Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde oluşabilecek riskli durumları ve sağlıktan sapmaları erken tanılayabilen, gerekli önlemleri alabilen ve gerektiğinde sevk edebilmeyi öngörebilen,
 8. Toplumda sağlığın korunması, sürdürülmesi ve yeniden kazandırılması için eğitim, bakım ve danışmanlık tekniklerini kullanabilen,
 9. Genelde toplumun ve özelde aile, anne ve çocuk sağlığını yükseltmeye yönelik eşlere aile planlaması hizmetleri ve danışmanlığı yapabilmesi,
 10. Ebelik hizmetlerindeki aksaklıkları görebilen, çözüm için uygun hizmetleri planlayabilen, yürütebilen, değerlendirilebilen; bunlar ile ilgili mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde iletişim becerilerini iyi kullanabilen,
 11. Ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapabilen, bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Ebelik lisans diploması, “Ebelik Bölümü Ders Programı'nın sekiz sömestrinde yer alan tüm dersleri (240 AKTS) ve aşağıda belirtilen kriterleri tamamlayan öğrencilere verilir. Bu eğitimde bir öğrencinin;

a) En az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek şekilde gebe kadınlara danışmanlık yapması,

b) En az 40 gebe kadının gebelik takibini ve  bakımını  yapması,

c) En az 40 doğumu kendisinin yapması (Doğum yapan kadın sayısı eksikliği nedeniyle bu sayıya ulaşılamıyorsa, bu sayı öğrencinin 20 tane daha doğuma yardım etmesi koşulu ile 30’a indirilebilir.),

ç) Makat doğuma aktif olarak katılması (Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak çalışılmalıdır.),

d) Epizyotomi  uygulaması ve dikiş ile başlaması (Bu, teorik bilgi verme ve klinik pratiği içerir. Dikiş pratiği, epizyotomi sonrası veya basit perinatal yırtılmalara dikiş atılmasını içerir. Gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılabilir.),

e) Gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadını izlemesi ve  bakım yapması,

f) En az 100 lohusayı ve sağlıklı yeni doğan bebeği izlemesi ve bakımını yapması (muayene dahil),

g) Özel bakım  gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere; yeni doğan bebek gözlemini ve bakımını yapması,

h) Jinekolojik ve obstetrik patolojisi olan kadınların bakımını yapması,

ı) Tıbbi ve cerrahi bakımın içinde yer alması (Bu, teorik eğitim ve klinik uygulamayı içermelidir.),

gerekmektedir (Resmî Gazete Tarihi: 02.02.2008 Resmî Gazete Sayısı: 26775; Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine  Dair Yönetmelik)

 İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda (Aile sağlığı Merkezleri, Sağlık Evleri, Ana-Çocuk Sağlığı ve Üreme Sağlığı Merkezlerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde), Üniversite Hastanelerinde ve özel sektörde ebe olarak çalışabilirler. Ayrıca mesleklerini serbest olarak ta icra edebilirler. 

 Üst Dereceye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Çift Anadal/Yan Dal/ Ortak Program Olanakları

Bu program çift anadal/yan dal/ ortak program içermemektedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Ebelik" lisans diploması verilir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.